mercoledì 30 gennaio 2008

Frasi palermitane

I palermitani con il loro dialetto sono creativi e rozzi nello stesso tempo.
Ho cercato un po' in giro su internet e di seguito c'è il risultato.
Se ne conoscete degli altri inseriteli commentando.
NON INSERITE PROVERBI CLASSICI.

 • "U cirivieddu ti siebbi pi spartiriti l'aricchi?!"
 • “C’ha passatu mai pu nna timpiesta i cavuci e pugni?”
 • “mi ‘nni scappassi pì canala!”

 • semu ricchi e mancu u sapemu!
 • “Mi tagghiassi cincu mala lire ri capiddi”
 • Fai gli insulti per interposta persona. Es.: "Va ricci cuinnutu a Tanu"
 • ”Cucì! Allascate ru battiello ka a veirnici è friska!”
 • "Oniestu si.. comu u ciuri i cucuzza"
 • "Ma l’hai pigghiatu mai na cunfusioni i buoffi?"
 • Il figlio al papà: "Papà m'accattari un paru ri scaippi ca quannu passu ava a trimari la tierra!!"
 • “Ma cu si sienti? U re i Napuli e quattr’assi?
 • "Amunì totò passa ca u semaforo chiù viddi r’accussi un ci addivienta!"
 • “Quannu io facìa “chistu” (una qualunque cosa) tu ancora facìa i pupazzini ca’ mìerda”
 • Se per indicare uno che ci è rimasto di stucco dici:
  ”arristò comu a chiddu…"
  "chiddu cui?
  "chiddu cà cià vitti a so suoru”

 • "Cu un piritu ti fazzu biunnu!!!"
 • “Ti rugnu na timpulata ca pi daritini n’avutra te bbieniri a ciccari”
 • "So mugghieri ‘cci fa ‘cchiossai cuorna ca spaghetti!!"
 • “Si cchiu’ biecchiu ra caminata a ppieri”
 • ”Mi stà scassannu tri palmi e miezzu rì minchia”.

 • "U metronotte pi tia è l'unità di misura ru scuru"

 • “Mi levu a scarpa e ti tiro a quasietta”

 • ”Ooo ma chi curnuto si???”
 • “Avà ca mi sta piacennu sta taliata!!”

 • "La figa c’é ma é spartuta male"

 • "Ti rugnu boffe due a due fino a quannu unna diventano rispari"

 • “Agghiorna e scura e su vintiquattrura"

 • “Ti pistu comu a racina….”
 • “Talè chi sugnu biedda!?”
  ti senti rispondere
  “See! comu u culu r’attaredda!”
 • “Minkia u sceriffo aspè ca bollo u bigliettu”
 • “Una matri è buona pì cientu figghi, ma cientu figghi un su buoni pi na matri!”

 • “Un ti sputu picchi unnì capisci nienti i profumo!!!”
 • "Curnutu a cu ‘mmintò u travagghiu"
 • "Un CAMPARI…."
  "Ma pikk’ un muori tu!!!”
 • ‘Nni viriemu rumani e siddru unn’avissimu a bbiriri speramu c’ammancassi pi ‘ttia"
 • quando metti fretta a qualcuno senza motivo ti senti rispodere “chi hai?? figghi tignusi ri iri a pittinari a casa???”
 • Vedendo una bella ragazza
  “Ti sucassi u sangu ri minni!”
  e ti senti rispondere
  “Va sucaccilla a me frati c’avemu u stissu sangu!”
 • Per dire di stare attento dici: o’ compà, pigghia p’asciutto!
 • Per dire sono sazio: "Ooo m’arrivo fino all’unghiu ru piere!"

 • Se allo stadio senti…” ghiacciuolo !! u sapuri du golll !!!

 • ”mamàààààà chi si lariuuu..pari a manigghia ra puartaaa!!”
 • "ma chi ti susisti pi cunsumari a mia??"
 • “Chi si rici?”
  “Na paruola ogni tanto”
 • “Quanti anni hai?"
  "Ri quannu nascivu fini a uara”
 • ”O cuci’ ma sta’ taliata?”
 • T'ammazzu a famigghia e t'abbrusciu i fotografii
 • “‘u fangu a pattu a ttia è acqua ristillata”
 • se qualcuno ti chiede circa la salute di persona a te poco gradita: “come sta ‘u zu toto’?”, rispondi “no bene…rumani su puortano!”
 • “ci vinni u’ sstinnicchio” di una persona svenuta.
 • "cuci ma ri unni niscissi i l'ovi i pasqua??"
 • "Vali chiu' picca i na cartedda i reschi"
 • "si cchiu' curnutu run panaru i babbaluci!"
 • "natru tecchia ha taliari...pari cà unn'ha vistu mà cristiani"
 • se una persona guarda insistentemente un'altra: "ki avanzi sordi??"

10 commenti:

Anonimo ha detto...

cuci ma ri unni niscissi i l'ovi i pasqua??

Anonimo ha detto...

Vali chiu' picca i na cartedda i reschi

Anonimo ha detto...

si cchiu' curnutu run panaru i babbaluci!

Danilo Tulone ha detto...

Grazie adesso li aggiungo alla lista!

Anonimo ha detto...

unne' miarda u cani a caca.....

Danilo Tulone ha detto...

Per l'ultimo Anonimo (unne' miarda u cani a caca.....), potresti spiegare la frase? Non la capisco...

Lena ha detto...

Quando qualcuno sbatte in un palo: Ma che è uaibbu u palu? (ma è ceco il palo?)

Ni viriemu...e se un mi viri adduma a luci!( ci vediamo e se non mi vedi accendi la luce!)
Ma cu ti sianti? si nuddu immischiato cu niente! ( ma chi ti senti? Sei nessuno immischiato con niente!)
Amunì smuoviti! Ca staiu faciennu a muffa/ i radici.
(Dai muoviti! Che sto facendo la muffa/le radici)

Lena ha detto...

Ti giuru ca cu un pugnu ti fazzu arrivari a monte piddirinu! (Ti giuro che con un pugno ti faccio arrivare a Monte Pellegrino)

Parlando con una persona che viene tradito dalla compagna:
Accura! Abbassati ca sinnò ra puoitta un ci passi ( Attento, abbassati che altrimenti non passa dalla porta a causa delle tue corna)

Gigghen ha detto...

Unni ta fattu a stati ti fai ummieinnu.....(Dove hai trascorso l'estate passi l'inverno)

Anonimo ha detto...

tò mà è mì


tua madre è miaaaaa hahahaha